/> تایم لاین کار با مشیر | اولین سامانه کارگزینی هوشمند در کشور

تایم لاین کار با مُشیر

اولین و بزرگترین سامانه کارگزینی هوشمند در کشور

 • 01
 • زمان‌انجام

  یکبار
 • وظیفه

  مشتری

دریافت و نصب نرم افزارمُشیر از طریق این لینک

 • 02
 • زمان‌انجام

  یکبار
 • وظیفه

  مشتری

خرید یا تمدید نرم افزار

 • 03
 • زمان‌انجام

  یکبار
 • وظیفه

  مشتری

درج مشخصات کارفرما و کارگاه

 • 04
 • زمان‌انجام

  یکبار
 • وظیفه

  مشتری

درج مشخصــات هویتـــــــــــی کارمند شامل: نام، نام خانوادگی، تاریخ تـــــولد و ..

 • 05
 • زمان‌انجام

  یکبار
 • وظیفه

  مشتری

درج مشخصات شغلی کارمند شامل نوع شغل، سال استخدام، مدت زمان قرارداد، نوع شیفت و ...

 • 06
 • زمان‌انجام

  یکبار
 • وظیفه

  مشتری

درج مشخصات حقوق و دستمزد کارمند شامل: پایه حقوق، شماره حساب و ...

 • 07
 • زمان‌انجام

  سالیانه
 • وظیفه

  مشیر

تنظیم نامه معاینات بدو استخــدام کارمند

 • 08
 • زمان‌انجام

  سالیانه
 • وظیفه

  مشتری

پیگیری و معرفی کارمند به مراکز مورد تایید جهت معاینات بدو استخـدام و اعلام نتیجه به نرم افزار مشیر

 • 09
 • زمان‌انجام

  20 روز قبل از اتمام قرارداد
 • وظیفه

  مشیر

تنظیم قرارداد کار کارمند

 • 10
 • زمان‌انجام

  20 روز قبل از اتمام قرارداد
 • وظیفه

  مشتری

امضاء قرارداد کار تنظیم شده

 • 11
 • زمان‌انجام

  سالیانه
 • وظیفه

  مشیر

تنظیم نامه بیمه مسوولیت مدنی کارفرما جهت این کارمند

 • 12
 • زمان‌انجام

  سالیانه
 • وظیفه

  مشتری

پیگیری و معرفی کارمند جهت ثبت بیمه نامه مسوولیت مدنی کارفرما و اعلام نتیجه به نرم افزار مشیر

 • 13
 • زمان‌انجام

  ماهیانه
 • وظیفه

  مشتری

ثبت و اعلام کارکرد فوق العاده ها شامل: ماموریت، اضافه کاری، شب کاری، تعطیل کاری، تاخیر و تعجیل یا غیبت در نرم افزار در طول ماه

 • 14
 • زمان‌انجام

  ماهیانه
 • وظیفه

  مشیر

تنظیم و محسابه کارکرد یک ماه کارمند

 • 15
 • زمان‌انجام

  ماهیانه
 • وظیفه

  مشتری

امضاء کارکرد تنظیم شده

 • 16
 • زمان‌انجام

  ماهیانه
 • وظیفه

  مشیر

محاسبه حقوق و دستمزد و صدور فیش حقوقی

 • 17
 • زمان‌انجام

  ماهیانه
 • وظیفه

  مشتری

امضاء فیش حقوقی تنظیم شده

 • 18
 • زمان‌انجام

  ماهیانه
 • وظیفه

  مشیر

تنظیم لیست بانک جهت واریز حقوق به حساب کارمند

 • 19
 • زمان‌انجام

  ماهیانه
 • وظیفه

  مشتری

واریز به حساب کارمند

 • 20
 • زمان‌انجام

  ماهیانه
 • وظیفه

  مشیر

محاسبه مشخصات حق بیمه تامین اجتماعی و تنظیم لیست بیمه

 • 21
 • زمان‌انجام

  ماهیانه
 • وظیفه

  مشتری

رد کردن لیست بیمه در سایت تامین اجتماعی

 • 22
 • زمان‌انجام

  زمان ترک کار
 • وظیفه

  مشتری

اعلام ترک کار کارمند

 • 23
 • زمان‌انجام

  زمان ترک کار
 • وظیفه

  مشتری

تنظیم و محسابه تشریفات ترک کار

 • 01
 • زمان‌انجام

  یکبار
 • وظیفه

  مشتری

تنظیم و محسابه تشریفات ترک کار

 • 02
 • زمان‌انجام

  یکبار
 • وظیفه

  مشتری

خرید یا تمدید نرم افزار

 • 03
 • زمان‌انجام

  یکبار
 • وظیفه

  مشتری

درج مشخصات کارفرما و کارگاه

 • 04
 • زمان‌انجام

  یکبار
 • وظیفه

  مشتری

درج مشخصــات هویتـــــــــــی کارمند شامل: نام، نام خانوادگی، تاریخ تـــــولد و ..

 • 05
 • زمان‌انجام

  یکبار
 • وظیفه

  مشتری

درج مشخصات شغلی کارمند شامل نوع شغل، سال استخدام، مدت زمان قرارداد، نوع شیفت و ...

 • 06
 • زمان‌انجام

  یکبار
 • وظیفه

  مشتری

درج مشخصات حقوق و دستمزد کارمند شامل: پایه حقوق، شماره حساب و ...

 • 07
 • زمان‌انجام

  سالیانه
 • وظیفه

  مشیر

تنظیم نامه معاینات بدو استخــدام کارمند

 • 08
 • زمان‌انجام

  سالیانه
 • وظیفه

  مشتری

پیگیری و معرفی کارمند به مراکز مورد تایید جهت معاینات بدو استخـدام و اعلام نتیجه به نرم افزار مشیر

 • 09
 • زمان‌انجام

  20 روز قبل از اتمام قرارداد
 • وظیفه

  مشیر

تنظیم قرارداد کار کارمند

 • 10
 • زمان‌انجام

  20 روز قبل از اتمام قرارداد
 • وظیفه

  مشتری

امضاء قرارداد کار تنظیم شده

 • 11
 • زمان‌انجام

  سالیانه
 • وظیفه

  مشیر

تنظیم نامه بیمه مسوولیت مدنی کارفرما جهت این کارمند

 • 12
 • زمان‌انجام

  سالیانه
 • وظیفه

  مشتری

پیگیری و معرفی کارمند جهت ثبت بیمه نامه مسوولیت مدنی کارفرما و اعلام نتیجه به نرم افزار مشیر

 • 13
 • زمان‌انجام

  ماهیانه
 • وظیفه

  مشتری

ثبت و اعلام کارکرد فوق العاده ها شامل: ماموریت، اضافه کاری، شب کاری، تعطیل کاری، تاخیر و تعجیل یا غیبت در نرم افزار در طول ماه

 • 14
 • زمان‌انجام

  ماهیانه
 • وظیفه

  مشیر

تنظیم و محسابه کارکرد یک ماه کارمند

 • 15
 • زمان‌انجام

  ماهیانه
 • وظیفه

  مشتری

امضاء کارکرد تنظیم شده

 • 16
 • زمان‌انجام

  ماهیانه
 • وظیفه

  مشیر

محاسبه حقوق و دستمزد و صدور فیش حقوقی

 • 17
 • زمان‌انجام

  ماهیانه
 • وظیفه

  مشتری

امضاء فیش حقوقی تنظیم شده

 • 18
 • زمان‌انجام

  ماهیانه
 • وظیفه

  مشیر

تنظیم لیست بانک جهت واریز حقوق به حساب کارمند

 • 19
 • زمان‌انجام

  ماهیانه
 • وظیفه

  مشتری

واریز به حساب کارمند

 • 20
 • زمان‌انجام

  ماهیانه
 • وظیفه

  مشیر

محاسبه مشخصات حق بیمه تامین اجتماعی و تنظیم لیست بیمه

 • 21
 • زمان‌انجام

  ماهیانه
 • وظیفه

  مشتری

رد کردن لیست بیمه در سایت تامین اجتماعی

 • 22
 • زمان‌انجام

  زمان ترک کار
 • وظیفه

  مشتری

اعلام ترک کار کارمند

 • 23
 • زمان‌انجام

  زمان ترک کار
 • وظیفه

  مشتری

تنظیم و محسابه تشریفات ترک کار