معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

کارگروه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان