سالیانه
سه ماهه
شش ماهه

سه ماهه

150هزار تومان به ازای هر پرسنل

نسخه سه ماهه سامانه کارگزینی هوشمند مُشیر به قیمت هر پرسنل 150,000 تومان

همراه با ضمانت بیمه آسیا

20 درصد تخفیفسفارش آنلاین سقف خسارت بیمه 700,000,000تومان

شش ماهه

210هزار تومان به ازای هر پرسنل

نسخه شش ماهه سامانه کارگزینی هوشمند مُشیر به قیمت هر پرسنل 210,000 تومان

همراه با ضمانت بیمه آسیا

40 درصد تخفیفسفارش آنلاین سقف خسارت بیمه 700,000,000تومان

سالیانه

300هزار تومان به ازای هر پرسنل

نسخه سالیانه سامانه کارگزینی هوشمند مُشیر به قیمت هر پرسنل 300,000 تومان

همراه با ضمانت بیمه آسیا

60 درصد تخفیفسفارش آنلاین سقف خسارت بیمه 700,000,000تومان