• یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه

نسخه فروشگاهی

یک ساله
5نفره تعداد پرسنل

نسخه 5 نفره سامانه کارگزینی هوشمند مُشیر به قیمت هر نفر ماهیانه 50,000 تومان

همراه با ضمانت بیمه آسیا

4,000,000سفارش آنلاین سقف خسارت بیمه 100,000,000تومان

نسخه تولیدی

یک ساله
15نفره تعداد پرسنل

نسخه 15 نفره سامانه کارگزینی هوشمند مُشیر به قیمت هر نفر ماهیانه 50,000 تومان

همراه با ضمانت بیمه آسیا

9,000,000سفارش آنلاین سقف خسارت بیمه 250,000,000تومان

نسخه شرکتی

یک ساله
30نفره تعداد پرسنل

نسخه 30 نفره سامانه کارگزینی هوشمند مُشیر به قیمت هر نفر ماهیانه 50,000 تومان

همراه با ضمانت بیمه آسیا

18,000,000سفارش آنلاین سقف خسارت بیمه 400,000,000تومان

نسخه سازمانی

یک ساله
49نفره تعداد پرسنل

نسخه 49 نفره سامانه کارگزینی هوشمند مُشیر به قیمت هر نفر ماهیانه 50,000 تومان

همراه با ضمانت بیمه آسیا

29,400,000سفارش آنلاین سقف خسارت بیمه 700,000,000تومان

نسخه فروشگاهی

شش ماهه
5نفره تعداد پرسنل

نسخه 5 نفره سامانه کارگزینی هوشمند مُشیر به قیمت هر نفر ماهیانه 70,000 تومان

همراه با ضمانت بیمه آسیا

2,700,000سفارش آنلاین سقف خسارت بیمه 100,000,000تومان

نسخه تولیدی

شش ماهه
15نفره تعداد پرسنل

نسخه 15 نفره سامانه کارگزینی هوشمند مُشیر به قیمت هر نفر ماهیانه 70,000 تومان

همراه با ضمانت بیمه آسیا

6,300,000سفارش آنلاین سقف خسارت بیمه 250,000,000تومان

نسخه شرکتی

شش ماهه
30نفره تعداد پرسنل

نسخه 30 نفره سامانه کارگزینی هوشمند مُشیر به قیمت هر نفر ماهیانه 70,000 تومان

همراه با ضمانت بیمه آسیا

12,600,000سفارش آنلاین سقف خسارت بیمه 400,000,000تومان

نسخه سازمانی

شش ماهه
49نفره تعداد پرسنل

نسخه 49 نفره سامانه کارگزینی هوشمند مُشیر به قیمت هر نفر ماهیانه 70,000 تومان

همراه با ضمانت بیمه آسیا

20,580,000سفارش آنلاین سقف خسارت بیمه 700,000,000تومان

نسخه فروشگاهی

سه ماهه
5نفره تعداد پرسنل

نسخه 5 نفره سامانه کارگزینی هوشمند مُشیر به قیمت هر نفر ماهیانه 90,000 تومان

همراه با ضمانت بیمه آسیا

1,900,000سفارش آنلاین سقف خسارت بیمه 100,000,000تومان

نسخه تولیدی

سه ماهه
15نفره تعداد پرسنل

نسخه 15 نفره سامانه کارگزینی هوشمند مُشیر به قیمت هر نفر ماهیانه 90,000 تومان

همراه با ضمانت بیمه آسیا

4,050,000سفارش آنلاین سقف خسارت بیمه 250,000,000تومان

نسخه شرکتی

سه ماهه
30نفره تعداد پرسنل

نسخه 30 نفره سامانه کارگزینی هوشمند مُشیر به قیمت هر نفر ماهیانه 90,000 تومان

همراه با ضمانت بیمه آسیا

8,100,000سفارش آنلاین سقف خسارت بیمه 400,000,000تومان

نسخه سازمانی

سه ماهه
49نفره تعداد پرسنل

نسخه 49 نفره سامانه کارگزینی هوشمند مُشیر به قیمت هر نفر ماهیانه 90,000 تومان

همراه با ضمانت بیمه آسیا

13,230,000سفارش آنلاین سقف خسارت بیمه 700,000,000تومان

نسخه فروشگاهی

یک ماهه
5نفره تعداد پرسنل

نسخه 5 نفره سامانه کارگزینی هوشمند مُشیر به قیمت هر نفر ماهیانه 110,000 تومان

همراه با ضمانت بیمه آسیا

950,000سفارش آنلاین سقف خسارت بیمه 100,000,000تومان

نسخه تولیدی

یک ماهه
15نفره تعداد پرسنل

نسخه 15 نفره سامانه کارگزینی هوشمند مُشیر به قیمت هر نفر ماهیانه 110,000 تومان

همراه با ضمانت بیمه آسیا

1,650,000سفارش آنلاین سقف خسارت بیمه 250,000,000تومان

نسخه شرکتی

یک ماهه
30نفره تعداد پرسنل

نسخه 30 نفره سامانه کارگزینی هوشمند مُشیر به قیمت هر نفر ماهیانه 110,000 تومان

همراه با ضمانت بیمه آسیا

3,300,000سفارش آنلاین سقف خسارت بیمه 400,000,000تومان

نسخه سازمانی

یک ماهه
49نفره تعداد پرسنل

نسخه 49 نفره سامانه کارگزینی هوشمند مُشیر به قیمت هر نفر ماهیانه 110,000 تومان

همراه با ضمانت بیمه آسیا

5,390,000سفارش آنلاین سقف خسارت بیمه 700,000,000تومان