/> قابلیت ها و قیمت اپلیکیشن مشیر پیرامون شکایت اداره کار

سالیانه

300هزار تومان به ازای هر پرسنل

نسخه سالیانه سامانه کارگزینی هوشمند مُشیر بابت هر نفر پرسنل 300,000 تومان

همراه با ضمانت بیمه آسیا

15 درصد تخفیفسفارش آنلاین همراه با گارانتی 700,000,000تومان

سالیانه

300هزار تومان به ازای هر پرسنل

نسخه سالیانه سامانه کارگزینی هوشمند مُشیر بابت هر نفر پرسنل 300,000 تومان

همراه با ضمانت بیمه آسیا

15 درصد تخفیفسفارش آنلاین همراه با گارانتی 700,000,000تومان

سالیانه

300هزار تومان به ازای هر پرسنل

نسخه سالیانه سامانه کارگزینی هوشمند مُشیر بابت هر نفر پرسنل 300,000 تومان

همراه با ضمانت بیمه آسیا

15 درصد تخفیفسفارش آنلاین همراه با گارانتی 700,000,000تومان